Zommarie - Spotify Chart History | Click the headers to sort

Peak DateTrackWithStreams TH
20190912 รางวัลปลอบใจ Lazyloxy 14,657,691 11
20200715 หรือฉันคิดไปเอง 11,707,291 7
20200725 โลกอีกใบ Oat Pramote 8,939,319 16
20201127 ยิ้มอ่อนและมองบน 808,112 66
20200613 กล่องสุ่ม 443,110 47
20210205 ต้องเสียน้ำตาให้เธออีกกี่ครั้ง 244,625 62
20181012 ติดอยู่ตรงนี้ 24,808 187